Storskifte är den första stora jordreformen i Sverige. Smala odlingstegar slogs då samman så att åkermarken blev mer sammanhållen. Kartan är från 1773 och visar Västerhiske by och visar inägorna. Med inägor menas mark som man hägnat in för att skydda odlingarna för vilda djur. Det medföljande protokollet och beskrivningen är daterad den 8 september samma år.

The map shows Västerhiske and its infield. The accompanying report is dated September 8, 1773.

Ur: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Z31-156:7, Riksarkivet.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)