Kontraktet gäller sex stycken abonnenters tillgång till telefonstationer, däribland Västerbottens läns sjukhus, polisen och Handlanden Andersson på gården nr 39 i staden. Kontraktet är underskrivet av C A Nyström, Kungliga Telegrafstyrelsen, i Stockholm den 7 september 1885. Kontraktet innehåller många villkor och regler, bland annat följande: ”Annan apparat må icke, utan Telegrafstyrelsens medgifvande, sättas i förbindelse med Telegrafverkets ledningar eller apparater”.

The contract is for six subscribers' access to telephone stations in Umeå, including the hospital and the police.

Ur: Televerket, Umeå centralstationsområdes arkiv, volym: FIII:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)