Vid olika tillfällen har Umeå stad mer systematiskt samlat på sig kopior av olika handlingar som i original förvaras hos andra myndigheter eller inrättningar. Efter stadens brand 1888 var det exempelvis angeläget att, så gott det nu lät sig göra, försöka lägga grunderna för ett nytt arkiv med för stadens administration juridiskt viktiga handlingar. Ett annat exempel är den särskilda kommitté som staden inrättade mot slutet av 1800-talet i syfte utreda vilka s k donationsjordar (såväl de jordområden som Kronan överlåtit i samband med stadens grundande som senare överlåtna områden) staden egentligen rådde över. På så sätt har kommunens arkiv genom åren även kommit att tillföras en mängd olika avskrifter och kopior av inte minst kartmaterial som härrör från tiden före 1863 (då ju de borgerliga kommunerna bildades).

Bilden nedan är en detalj från en kopia (kopian ingår idag i Umeå kommuns byggnadsnämnds arkiv, volym J 2:1) som 1920-09-29 beställdes från Kungl. Lantmäteristyrelsen. Bilden visar en avskrift av Olof Tresks karta från 1642 över Umeå stad och dess omedelbara omgivning och är därmed sannolikt den äldsta bevarade kartavbildningen av staden.

Umeå kommun har på senare år skannat sina äldre kartor i syfte att underlätta tillhandahållandet och minska slitaget på pappersexemplaren. De finns därför fr o m 2005 digitalt lagrade och sökbara i ett särskilt system (KIP) som ägs av den kommunala lantmäterimyndigheten i Umeå.

The picture shows a copy of Olof Tresks map from 1642 of Umeå city and its immediate surroundings and is therefore probably the oldest surviving map image of the city.

Ur: Umeå kommuns byggnadsnämnds arkiv, volym J 2:1.