Denna vägtrafikordning utfärdades av magistraten i Umeå den 28 september år 1951. I föreskrifterna finns bland annat regler för övningskörning, fordons vikt och bredd, enkelriktad trafik, hastighetsbegränsningar och trafiksignaler upptagna. Vid Rådhusesplanaden fanns trafiksignaler för gående där följande gällde: ”Trafiksignal, som användes för reglering av gångtrafik ger i ett läge anvisningen ’gå nu’ och utmärker i ett annat läge – medelst violett ljussken – att signal för korsande körtrafik visar eller omedelbart kommer att visa grönt eller blinkande gult sken. Signal för gående omställes antingen genom fordonstrafikens påverkan eller av polisman eller av de gående själva medelst tryckknapp. Gående skall, där så påkallas för undvikande av fara eller olägenhet för annan trafik, följa anvisning, som meddelas genom gångsignal”.

Regulations ofroads and traffic in Umeå town of September 28, 1951. These include rules about speed limits, one-way traffic and the weight and width of the vehicles.

Ur: Umeå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv, volym AIIIa:69, Riksarkivet - Landsrkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)