När tryckfrihetsförordningen antogs år 1812 infördes även tryckfrihetsombud runt om i landet. Dessa utsågs av chefen för justitiedepartementet som bara själva kunde övervaka huvudstaden. Uppgiften var att bevaka eventuella brott mot tryckfriheten genom att granskningsexemplar skulle lämnas till ombudet för godkännande. I detta brev, från den 26 oktober år 1911, rapporterar ombudet i Umeå, K.R. Collin, om hur några granskade tidningar inte sedan överrensstämt med de utgivna tidningarna.

When the Freedom of the Press Act was adopted in 1812 agents was also introduced around the country. Their job was to monitor any violations of press freedom. The letter is written by the agent in Umeå, K. R. Collin, on 26 October 1911.

Ur: Tryckfrihetsombudets i Umeå arkiv, volym 1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)