Brevet, som är signerat av Karl XIV Johan, skrevs i Stockholms slott den 26 november år 1842 men det var inte förrän den 8 februari året efter som brevet nådde Umeå. I brevet framkommer det att man från landskansliets sida ville utöka det spritförbud som redan fanns, gällande införande av brännvin i lappmarkerna, ”jemväl till utländska spritdrycker, såsom Arrac, Cognac, m.m.”. Kungen skrev följande tillbaka: ”gifva WI Eder härmed i Nåder tillkänna, det WI icke funnit lämpligt att ett så beskaffadt stadgande meddela”.

The message, which is signed by King Karl XIV Johan, talks about prohibition of introduction ofliquorin Lapland.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym: DIaa:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)