Redan år 1871 startade fröken Ida Schugge en skola för flickor, men hon lade ner verksamheten efter några år. Den 21 mars år 1881 hölls ett sammanträde i rådhuset i Umeå för att åter igen inrätta ett läroverk för flickor i staden. Närvarande vid sammanträdet var bland andra landshövdingen Axel Wästfelt, överstelöjtnanten och riddaren Svedelius, landssekreteraren och riddaren Cygneus, landskamreraren och riddaren Ljungberg, rektorn och riddaren Thielers, länsbokhållaren Huss och tullförvaltaren Åström. Som bilaga till protokollet finns ett brev skrivet till ”Stormäktigste, Allernådigste Konung!” som berättar om planerna. Genom beslut i stadsfullmäktige fick man en lokal samt 600 kronor i årligt understöd. I brevet till konungen ber man dock även om ett statligt understöd på 1 500 kronor årligen, eller som man skriver: ”eller, för den händelse detta ej kan beviljas, att Ers Kongl. Majt. nådigst måtte medgifva, att det anslag af 1 000 Kronor, fröken Ida Schugge för sitt läroverk härstädes åtnjutit, öfverflyttas på det nya, som är ämnadt att ersätta hennes”.

The document is areport of a meeting in the Town Hall on March 21,1881, when the leaders of the town of Umeå tried to re-establish a grammar school for girls.

Ur: Umeå elementarläroverk för flickors arkiv, volym: AI:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)