Lotsens uppgift var att vägleda fartyg genom svåra passager. På Bredskärs lotsplats arbetade i början av 1800-talet sex personer; en lots ålderman, en mästerlots, två andrelotsar och två lotslärlingar.  Hemmanet lotsen hade till sitt förfogande hade fastställts av landshövdingen den 27 juni år 1831 och i dokumentet finns alla rättigheter nedskrivna. Byamännen skulle till lotsarna bland annat upplåta mark till boningshus och betesmark till boskapen. Lotsarna skulle också få fiska strömming, få ett visst område odlingsjord och få hämta ved på böndernas ägor.

On Bredskär in the early 1800s six people worked with piloting vessels. They had a homestead at his disposal as determined by the governor June 27, 1831.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym: GIIIa:11, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)