Riksregistraturet är avskrifter av alla utgående brev från det kungliga kansliet, därför är även början och slutet av andra brev med på de här aktuella sidorna. Stadsprivilegierna från 1622 börjar på den nedre tredjedelen av första sidan, med texten "Umo stadz previlegier datum Stockholm den 22 juni. Wij efterskrefne Sweriges Rikes Rådh giöre här medh witterligit att för dy H.K.M:ts wår allernådigste konungh och herres wägnar nådigast gärna see att uti Umo sockn kunde byggias och uprättas en kiöpstadh...". Privilegierna var inte underskrivna av kungen (Gustav II Adolf), som väl vid den här tiden var ute i krig på kontinenten, utan som framgår är det riksrådet som fått i uppdrag att utfärda dem.

The document is a transcript of all outgoing letters from the royal office. Umeå city privileges from 1622, starts at the bottom part of the first page with the text "Umo stadz previlegier dates Stockholm on June 22..".

 

Ur: Riksregistraturet vol. 141 fol. 447r-448v (3 s.), Riksarkivet Marieberg.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)