Denna jordebok är över lappmarkerna för året 1695. Jordeboken är daterad den 8 juli 1695 i inledningen. En jordebok är en förteckning över hemman och hur mycket varje hemman betalade i skatt. Förteckningen över Umeå lappmark börjar på sidan fem och går igenom byarna Vapste by, Ranby, Umeå by och Granbyn. Med lappmark menas de nordligaste delarna av Skandinavien och Finland, områden som historiskt sett varit bebodda av samer.

This ledger is a list of homesteads and how much each homestead paid in taxes. The ledger shows homesteads in four Saami villages in Umeå lappmark the year 1695.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym GIIIa:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)