För att uppmuntra att man ute i landet använde såg istället för yxa då man fällde träd gavs en premie ut i form av: ”tjugofyra skilingar Banco för hvarje famn i båda ändarne sågad ved, som således från någon ort i Riket under loppet av nästa år till Stockholm införes”. Premien skulle helt enkelt ”utgöra en tjenlig uppmuntran till sågs begagnande i berörde hänseende”. Kungörelsen, från den 29 juli år 1842, lästes upp i Umeå landsförsamlings kyrka och dessa kungörelser var ett av dåtidens bästa sätt att sprida nyheter till församlingen. Kungörelserna kunde handla om allt möjligt, upphittade saker, auktioner, rymda fångar och givetvis påbud från kungen eller annan överhet.

This proclamation, on 29 July 1842, was read out in Umeå country parish church and involves cutting of trees. They received financial compensation if you sawed down trees rather than cut them down with an ax.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym P:40, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)