Denna karta från 1862 är ett utdrag av kartan över kronohemmanen Västerå och Nyliden samt krononybyggena Österland, Gravån med flera. Den visar på ägor till Umeå landsförsamlings kyrkoherde-, komministers- och klockareboställen. På kartan kan man också se en notering om att skiftesförrättning och rågångsutstakning enligt kartan är verkställda.

This map from 1862 is an extract of the map of the homesteads Västerå and Nyliden and the settlements Österland, Gravån and others. It shows plots belonging to the vicar-, komministers- and overclockers residences of Umeå country parish.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym OVIe:9, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)