Denna prislista handlar om hur mycket det kostade att få använda sig av den då nybyggda Sörforsbron över Umeälv. Den sammanställdes i slutet av januari efter Kungliga Maj:ts nådiga brev som var daterat den 19 januari år 1877. På just detta dokument har priserna justerats någon gång för hand. Alla behövde inte betala dock, det står följande ”I öfrigt stadgas, att Kungliga och Furstliga personer med deras switer, embets- och tjenstemän, då de i tjensteärenden färdas, tågande trupper, kronotransporter, Krono- och fångskjuts, kurirer samt postförare och brefbärare i Kronans och allmänna ärenden, barn, då de äro stadda på väg till eller ifrån folkskola, äfwensom utfattiga personer, äro från broavgifters erläggande befriade”.

This list tells you how much it cost in 1877 to make use of the newly constructed Sörfors Bridge that crossed Umeå River. It was free of charge for royal and princely persons, but also for children on their way to or from school.

Ur: Kronofogdens i Umeå fögderi arkiv, volym FVI:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)