På juldagen 1866 hölls denna predikan i Umeå stadskyrka av komminister Ferdinand Sundelin. Predikan inleds med orden: ”Det är ett fast ord och i alla måtto väl värdt att man det anammar att Kristus Jesus är kommen i verlden till att frälsa syndare.”

On Christmas day 1866 curate Ferdinand Sundelin read this sermon in Umeå city church.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym P:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)