Ett schweizeri var en form av kafé som också serverade alkohol. Sockerbagaren Fredrik Plogeman hade skrivit ett brev till kungen och ansökt om att få starta en ”Schweitzerirörelse till försäljning och servering af kaffe, chocolade, thé m.m. samt pounsch”. Ansökan blev dock avslagen på grund av att ”starka drycker och hvarjehanda förfriskningar kunde af dem, hvilka sådant åstundade, erhållas å Stadens källare, att flera dylika försäljningsställen, enligt hvad Stadens Magistrat yttrat, vore öfverflödiga”. Brevet är daterat i Stockholms slott den 4 augusti år 1846 och är undertecknat av flera personer, ”Under Hans Majts, Wår Allernådigste Konung och Herres, frånvaro, Dess tillförordnade Regering”.

Confectioner Fredrik Plogeman had written a letter to the king and asked for permission to start a “Schweizeri”. A “Schweizeri” was a kind of café that served coffee, chocolate and alcohol. He was however denied.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym: DIaa:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)