Enligt ett kungligt uppdrag den 10 april 1909 samlade lappfogden in redogörelser för de renskötande samernas levnadsvillkor och förhållanden. Här beskriver den 84 årige Nils Andersson förhållandena i renskötseln från sin ungdom.

Lappfogde är ett gammalt namn på en ämbetsman som på regional nivå företrätt staten gentemot samerna. Till lappfogdens uppgifter hörde att övervaka att renskötare följde lagar och bestämmelser samt efterlevde renbeteskonventionerna med Norge och Finland. Han skulle också främja en ”god renskötsel” och hålla uppsikt över kommunernas fattig- och barnavård bland samerna, samt avgöra vilka samiska barn som skulle gå i nomadskola.

In accordans with a royal decree from the 10thof April 1909 the lappfogde collected information on the living conditions of the sámi population. In this document the 84 year old Nils Andersson describes the ways of reindeerhearding in his youth. Lappfogde was a public official for dealings between the state and the Sámi.

Ur: Lappfogdens i Västerbottens län arkiv, volym AI:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)